Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1.          Rozsah

1.1        Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky ("VOP") predávajúceho ("predávajúci") sa vzťahujú na všetky zmluvy, súvisiace s dodávkou hnuteľných tovarov a iných objednaných súčastí ("tovar"), uzavretých medzi našou spoločnosťou a kupujúcim. VOP sa vzťahujú na transakcie medzi kupujúcim subjektom (§ 14 nemeckého OZ), ktorý je právnickou osobou v zmysle verejného práva alebo fondom na zvláštne účely v zmysle verejného práva.

1.2        VOP sa vzťahujú predovšetkým na zmluvy, upravujúce predaj a dodávku tovarov bez ohľadu na skutočnosť, či predávajúci tento tovar vyrába sám alebo ho nakupuje od iných dodávateľov. Tieto VOP sa taktiež vzťahujú na budúce zmluvy, upravujúce predaj a dodávku tovaru s tým istým kupujúcim, ktorý je subjektom rámcovej dohody bez toho, aby bol predávajúci zakaždým explicitne menovaný.

1.3        Predávajúci si vyhradzuje právo výhradnej platnosti týchto VOP. Odchýlky, nezhody alebo dodatočné všeobecné obchodné podmienky zo strany kupujúceho sa stávajú súčasťou kúpnej zmluvy, iba ak boli výslovne v písomnej forme odsúhlasené predávajúcim a iba vo vopred dohodnutom rozsahu.  Takýto súhlas sa vzťahuje na všetky transakcie, a to aj v prípade, ak dodávka objednaného tovaru prebehne napriek tomu, že predávajúci si bol vedomý a bol oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami kupujúceho.

1.4        Dohody a zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, upravujúce jednotlivé transakcie (vrátane dodatočných dohôd, dodatkov a príloh k zmluve) majú prioritu pred týmito VOP. Pre obsah takýchto dohôd je smerodajná písomná zmluva alebo písomné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho. Právne relevantné vyhlásenia a pokyny kupujúceho, doručené predávajúcemu doručené ku dňu zavretia zmluvy (ide o termíny dodávky, upomienky, vyhlásenia o odstúpení od zmluvy), musia mať písomnú podobu.

2.          Ponuka a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1        Predávajúci akceptuje objednávku kupujúceho v prípade, že objednávka môže byť považovaná za návrh na uzavretie zmluvy, a to buď zaslaním potvrdenia objednávky v lehote do dvoch týždňov alebo zaslaním objednaných tovarov v tej istej lehote.

2.2        Ponuky tovarov zo strany predávajúceho sú nezáväzné, ak nebolo výslovne stanovené inak, t.z. ak tieto boli zo strany predávajúceho označené ako také.

3.          Úhrada platby

3.1        Platnými sú ceny, uvedené v čase uzavretia kúpnej zmluvy, teda pri priamom nákupe, s pripočítaním dane z obratu, ak nebolo v jednotlivých prípadoch výslovne dohodnuté inak.

3.2        Nákupná cena ceny dodatočne poskytovaných služieb sú splatné ku dňu dodávky objednaného tovaru a dodávky alebo doručenia faktúry. Platba sa považuje za omeškanú po uplynutí 14 dní od splatnosti.

3.3        Ak pri uzavretí zmluvy vyjde najavo, že úhrada predajnej ceny je ohrozená z dôvodu nedostatočného finančného krytia na strane kupujúceho (napr. z dôvodu návrhu alebo už zahájeného exekučného konania), je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho za dodávku a predaj objednaných tovarov úhradu platby v predstihu.

3.3        Kupujúci je oprávnený uplatniť svoje nároky voči predávajúcemu iba v prípade, ak sú tieto nároky nesporné alebo právne uplatniteľné; právo na zadržanie si môže uplatniť iba v prípade, ak sa zakladá na nárokoch, vyplývajúcich z príslušnej kúpnej zmluvy.

4.          Dodávka a omeškanie dodávky

4.1        Dátumy dodávky sú lehoty dodania, ktoré môžu byť dohodnuté záväzne alebo nezáväzne, musia byť výslovne upresnené v čase potvrdenia objednávky. Dodacie lehoty začínajú plynúť uzavretím kúpnej zmluvy.

4.2        Kupujúci má právo požadovať dodávku objednaných tovarov v lehote do desiatich (10) dní po uplynutí nezáväzného konečného termínu dodávky alebo po jeho predĺžení. V momente obdržania takejto požiadavky sa dodávka zo strany predávajúceho považuje za omeškanú. Ak má kupujúci právo na náhradu škody, spôsobenú omeškaním dodávky, je výška náhrady takejto škody, spôsobenej z miernej nedbanlivosti zo strany predávajúceho, stanovená na maximálne päť (5) percent dohodnutej kúpnej ceny.

4.3        Ak chce kupujúci navyše odstúpiť od kúpnej zmluvy a/alebo sa rozhodne uplatniť si nárok na odškodné namiesto dodávky objednaného tovaru alebo služieb, je povinný predávajúcemu oznámiť primeranú dodaciu lehotu po uplynutí desaťdňovej lehoty, vyplývajúcej z ustanovení článku 3.2 týchto VOP. Ak je kupujúci oprávnený uplatňovať si nárok na odškodné namiesto dodávky objednaného tovaru, je výška nároku takejto škody, spôsobenej z miernej nedbanlivosti zo strany predávajúceho, stanovená na maximálne 25 % dohodnutej kúpnej ceny. Ak predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar pri omeškaní z nepredvídateľných dôvodov, zodpovedá za spôsobenú škodu v rozsahu vyššie uvedených ustanovení. Zodpovednosť za škodu sa nevzťahuje na škody, ktoré by boli pravdepodobne vznikli aj v prípade riadnej a včasnej dodávky.

4.4        Po prekročení záväzného termínu dodávky, alebo v prípade predĺženia záväzného posledného termínu dodávky sa dodávka zo strany predávajúceho považuje za omeškanú okamžite po prekročení termínu dodávky alebo posledného termínu dodávky.

4.5        Predávajúci si vyhradzuje právo čiastočnej dodávky, ak je to v záujme rýchlejšej realizácie objednávky a ak čiastočná dodávka nie je pre kupujúceho neprimeraná. Kupujúci nehradí dodatočné náklady, spojené s dodávkou objednaných tovarov po častiach.

4.6        Pôsobenie vyššej moci či prerušenie pôsobenia zo strany dodávateľov predávajúceho, ktoré dočasne bránia dodávkam objednaných tovarov k vopred dohodnutému dátumu alebo vo vopred dohodnutej lehote bez vlastného zavinenia, automaticky predlžujú konečné termíny, stanovené v článkoch 4.1 až 4.5 o obdobie trvania oneskorenia, spôsobeného vyššie uvedenými skutočnosťami. V prípade vyššie uvedených prerušení pôsobenia, spôsobujúcich oneskorenie, dlhšie ako štyri (4) mesiace, je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ostatné práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy zostávajú nedotknuté.

4.7        Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny vzhľadu alebo formy, rozdiely vo farebnom odtieni, ako aj zmeny rozsahu dodávky zo strany výrobcu, ak sú tieto pre kupujúceho únosné. Ak predávajúci alebo výrobca pri predaji využíva referenčné kódy alebo čísla na označenie objednávky alebo objednaných tovarov, neoprávňujú výlučne tieto údaje k uplatneniu akýchkoľvek nárokov.

4.8        Obmedzenie zodpovednosti za škodu, uvedené vyššie v tomto článku, sa nevzťahuje na prípady, upravené v článkoch 8.3 až 8.5.

5.          Prevzatie, prechod nebezpečenstva škody na tovare, doručenie objednávky, omeškanie doručenia

5.1        Prevzatie objednaného tovaru prebieha formou expedície zo skladu, ktorý je zároveň predajným miestom. Na žiadosť a náklady kupujúceho je možné objednané tovary prepravovať aj na inú adresu (predaj expedíciou). Predávajúci si vyhradzuje právo voľby vhodnej prepravnej metódy (predovšetkým výber prepravnej spoločnosti, trasu prepravy, forma obalu), ak nebolo vopred výslovne dohodnuté inak.

5.2        Nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného poškodenia objednaného tovaru prechádza na kupujúceho najneskôr vo chvíli odovzdania objednávky kupujúcemu. V prípade predaja expedíciou prechádza nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného poškodenia objednaného tovaru; riziko oneskorenej dodávky prešlo na prepravnú spoločnosť, kuriéra alebo inú osobu alebo spoločnosť, poverenú realizáciou prepravy už v momente prevzatia prepravovaného tovaru. V prípade súhlasu zmluvných strán je pre prechod nebezpečenstva rozhodujúcim moment prevzatia objednávky. Zákonné predpisy a ustanovenia, vzťahujúce sa na zmluvné právo budú v prípade dohody uplatňované analogicky. Omeškanie prevzatia zo strany kupujúceho zodpovedá dodávke alebo prevzatiu.

5.3        Kupujúci sa zaväzuje, že prevezme predmet kúpy v lehote do ôsmich (8) dní o upovedomenia, že predmet kúpy je pripravený na prevzatie.  Kupujúci prevezme zakúpený tovar po výzve v lehote do desiatich (10) týždňov od uzavretia zmluvy, ak nebolo výslovne dohodnuté inak. Ak kupujúci nevráti zakúpený tovar v dohodnutom termíne, považuje sa to na základe ďalšieho písomného upozornenia s lehotou dvoch (2) týždňov za omeškanie.

5.4        V prípade neprevzatia zakúpeného tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť svoje právne nároky.  Ak predávajúci požaduje náhradu nákladov, budú účtované náklady s týmto spojené, vo výške desiatich percent (10 %) nákupnej ceny. Náklady môžu byť stanovené i v nižšej alebo vyššej hodnote, ak predávajúci stanoví vyššiu škodu alebo ak kupujúci dokáže, že strata bola nižšia alebo nebola spôsobená žiadna škoda.

6.          Zádržné právo

6.1        Objednaný tovar zostáva až do celkovej úhrady záväzku, ktorý vnikol na základe uzavretia kúpnej zmluvy, vo vlastníctve predávajúceho.

6.2        Ak sa kupujúci omešká s úhradou platby, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. Ak je predávajúci oprávnený uplatniť si nároky na náhradu škody namiesto dodávky tovaru alebo služby a pôvodne zakúpený tovar mu bude vrátený, je kupujúci i predávajúci uzrozumený s tým, že rozhodujúcou na výpočet nákladov je cena tovaru v čase uzavretia kúpnej zmluvy. Kupujúci hradí všetky náklady, spojené s vrátením a opravou tovaru. Náklady na vrátenie tovaru sa bez ohľadu na ich skutočnú výšku budú kalkulovať do výšky piatich percent (5 %) riadnej kúpnej hodnoty. Obdobne platí ustanovenie článku 5.4, 2. veta.

6.3        Tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, nesmie byť až do celkovej úhrady zaistených pohľadávok postúpený tretej strane, ani predaný do zástavy ako istina. Kupujúci musí predávajúceho bezodkladne písomne informovať o akomkoľvek zásahu alebo prístupe tretej osoby k tovaru vo vlastníctve predávajúceho.

6.4        Kupujúci je oprávnený tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, opätovne predať ako akýkoľvek iný tovar z jeho ponuky. V tomto prípade platia nižšie uvedené ustanovenia.

(a) Výhrada vlastníctva sa vzťahuje na výrobky, ktoré sú výsledkom spracovania, miešania alebo kombinácie výrobkov predávajúceho až do výšky ich celkovej hodnoty, pričom predávajúci vystupuje vo funkcii výrobcu. V prípade spracovania, spájania alebo kombinácie výrobkov predávajúceho s výrobkami tretích strán, nadobúda predávajúci spoluvlastnícke právo k novej veci v pomere účtovnej ceny spracovaného, spojeného alebo kombinovaného výrobku. Výsledný produkt spracovania podlieha tým istým ustanoveniam, platným pre tovar, dodaný s výhradou vlastníctva.

(b) Kupujúci prenáša na predávajúceho nároky voči tretím stranám, vznikajúce na základe následného predaja tovaru alebo výrobkov, a to v plnej výške hodnoty možného spoluvlastníckeho podielu v súlade s ustanoveniami predchádzajúceho článku. Predávajúci prijíma bezhotovostný prevod z bankového účtu. Povinnosti kupujúceho, uvedené v článku 6.3 týchto VOP sa vzťahujú aj na všetky prevedené nároky a záväzky.

(c) Okrem predávajúceho je navyše aj kupujúci takisto oprávnený na uplatnenie svojich nárokov a záväzkov. Predávajúci sa zaväzuje vzdať sa nárokov na pohľadávky kupujúceho, ak kupujúci naplní svoje záväzky voči predávajúcemu, jeho platby nie sú omeškané, nebolo voči nemu zahájené exekučné konanie alebo podaná žiadosť o exekučné konanie a nie je známa iná žiadna skutočnosť, ktorá by bola prekážkou realizácie jeho záväzkov. V prípade výskytu takýchto skutočností je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zverejnenie jeho dlžníkov, požadovať poskytnutie všetkých nevyhnutných informácií, doručiť mu príslušné dokumenty a zaznamenať dlžníkov (tretie strany).

(d) Ak realizovateľná hodnota istín prevyšuje výšku pohľadávok predávajúceho o viac ako desať percent (10 %), vydá predávajúci istiny podľa vlastného uváženia.

7.          Ručenie a záruka

7.1        Na práva kupujúceho v prípade škody na materiáli alebo právne vady (vrátane nesprávnych informácií a nekompletnej alebo inak nesprávnej dodávky, ako aj nesprávnej inštalácie alebo nesprávnych pokynov na montáž) sa vzťahujú platné zákonné ustanovenia, ak v nasledujúcich článkoch nie je určené inak. Zvláštne zákonné ustanovenia, upravujúce konečnú dodávku objednaného tovaru kupujúcemu zostávajú nedotknuté (právo na náhradu v zmysle § 478 a 479 nemeckého OZ).

7.2        Nároky kupujúceho na náhradu škody na materiáli sa po uplynutí jedného (1) roka po prechode nebezpečenstva škody na tovare stávajú premlčané. V prípade použitých dielov a doplnkov sa nároky kupujúceho na náhradu škody na materiáli stávajú premlčané po uplynutí šiestich (6) mesiacov po prechode nebezpečenstva škody na tovare.

7.3        Obmedzenie rozsahu zodpovednosti za škody, uvedené v predchádzajúcom článku 7.2 týchto VOP sa nevzťahuje na nároky na náhradu škody, vyplývajúceho zo záruku za vady na materiáli, vrátane škôd, vzniknutých následkom porušenia povinnosti následného plnenia. V prípade týchto nárokov - podobne, ako aj v prípade ostatných nárokov na náhradu za poškodenie - platia ustanovenia článku 5 týchto VOP a zákonné ustanovenia o obmedzeniach doby ručenia za škody.

7.4        Základom ručenia za vady je predovšetkým dohoda o podmienkach tovaru. Za dohodu o podmienkach tovaru sa považujú takzvané opisy výrobkov, ktoré predávajúci poskytuje kupujúcemu pred objednaním tovaru alebo ktoré sú súčasťou zmluvy takisto, ako tieto obchodné podmienky.

7.5        Ak takáto dohoda nebola uzavretá, platia v prípade škody alebo poškodenia zákonné ustanovenia.

7.6        Nároky na náhradu škody v prípade vady materiálu nevznikajú, ak poškodenie alebo škoda vznikla následkom prirodzeného opotrebenia alebo ak kupujúci nedodržal zákonom stanovené povinnosti, spojené s kontrolou a reklamačným poriadkom (odstavce 377, 381 nemeckého Obchodného zákonníka). Ak bude nejaká vada objavená v priebehu kontroly alebo neskôr, musí kupujúci bezodkladne písomne informovať predávajúceho. Oznámenie o škode sa považuje za doručené včas, ako bolo doručené v lehote do jedného (1) týždňa, pričom na dodržanie lehoty postačuje včasné odoslanie oznámenia. Bez ohľadu na reklamačnú a kontrolnú povinnosť je kupujúci povinný urobiť písomný záznam akejkoľvek škody alebo poškodenia (vrátane nesprávne alebo nekompletnej dodávky) v lehote do dvoch (2) týždňov po doručení objednávky, pričom na dodržanie lehoty postačuje včasné odoslanie oznámenia. Ak kupujúci odmieta riadnu prehliadku alebo záznam o vade, predávajúci za skryté vady nezodpovedá. Predávajúci takisto nezodpovedá za vady v prípade, ak kupujúci so zakúpeným výrobkom zaobchádzal nešetrne alebo ho používal nadmerne, napr. pri automobilových pretekoch, na ktoré nebol určený, alebo ak zľavnený výrobok, ktorý zjavne nebol pôvodným výrobcom určený na daný účel, nebol príslušnou spoločnosťou riadne opravený, alebo ak jednotlivé súčasti boli nainštalované v zľavnenom výrobku, ktorého použitie nebolo pôvodným výrobcom schválené, alebo ak zľavnený výrobok alebo jeho súčiastky (napr. softvér) boli nahradené bez predchádzajúceho súhlasu pôvodného výrobcu, alebo ak kupujúci nedodržal zákonné ustanovenia o obchode, údržbe a zaobchádzaní s tovarmi (napr. návod na použitie).

7.7        V prípade vady na dodaných výrobkoch je predávajúci oprávnený vopred sám rozhodnúť, či kupujúcemu poskytne následné plnenie vo forme opravy vady (následné zlepšenie), alebo vo forme dodávky bezchybného výrobku (náhradná dodávka). Právo predávajúceho odmietnuť zvolenú formu nápravy, ako ju upravujú zákonné ustanovenia, zostávajú pritom nedotknuté.

7.8        Predávajúci je oprávnený, následné plnenie podmieniť predchádzajúcou úhradou objednaných tovarov zo strany kupujúceho. Kupujúci je však oprávnený primeranú časť ceny zakúpeného tovaru, ktorá zodpovedá rozsahu škody, zadržať.

7.9        Kupujúci je povinný poskytnúť kupujúcemu dostatok času a príležitosť na dodatočnú nápravu, predovšetkým čas na odovzdanie výrobkov na účel dôkladnej previerky ich funkčnosti. Kupujúci je v súlade so zákonnými ustanoveniami povinný v prípade náhradnej dodávky vrátiť kupujúcemu poškodené alebo chybné diely.

7.10      Ak je niektorý z výrobkov skutočne chybný alebo poškodený, uhradí kupujúci náklady na kontrolu a previerku funkčnosti a následné plnenie, predovšetkým náklady na prepravu a dopravu, dielenské a materiálové náklady. V prípade, že sa chyba alebo porucha výrobku na strane kupujúceho preukáže ako neoprávnená, je predávajúci oprávnený požadovať na kupujúcom úhradu nákladov, vynaložených na prípadnú previerku a opravu.

7.11      Ak sa dodatočná náprava preukáže ako neúspešná, alebo ak bude prekročená doba, ktorú kupujúci stanovil na realizáciu dodatočnej nápravy, alebo ak sa v zmysle zákonných ustanovení stane prebytočnou, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpy tovaru a zodpovedajúco znížiť celkovú cenu nákupu. V prípade významného poškodenia alebo poruchy výrobku právo na odstúpenie od zmluvy neplatí.

7.12      Nárok kupujúceho na náhradu škody z dôvodu poškodenia alebo vady alebo na refundáciu nadbytočne vynaložených nákladov platia iba ak sú splnené podmienky, uvedené v článku 8 týchto VOP, v opačnom prípade sú vylúčené.

7.13      Ďalšie nároky na odškodné zostávajú nedotknuté, až do rozsahu zákonom stanovenej zodpovednosti za škodu alebo v rozsahu, na ktorom sa zmluvné strany vopred dohodli, predovšetkým v prípade dohody o zmluvnej zodpovednosti za škodu.

7.14      Zodpovednosť predávajúceho v zmysle právnych vád sa riadi platnými zákonnými ustanoveniami.

8.          Záruka

8.1        Ak je predávajúci v zmysle platných zákonných ustanovení povinný nahradiť poškodenia, spôsobené miernou nedbanlivosťou, uznáva zodpovednosť v obmedzenom rozsahu:

8.2        Predávajúci preberá zodpovednosť a ručí iba za porušenie akéhokoľvek významného zmluvného záväzku, v zmysle ustanovení, uvedených v kúpnej zmluve v súlade s jeho obsahom a účelom, alebo ak je naplnenie záväzku zo zmluvy samotnej vylúčené a splnenie ktorého kupujúci považuje za samozrejmú a nevyhnutnú povinnosť (podstatný záväzok). Táto zodpovednosť je obmedzená typickými poškodeniami, predvídateľnými vo chvíli uzavretia zmluvy. Ak je náhrada predmetného poškodenia predmetom poistnej zmluvy (okrem poistných zmlúv s vopred stanoveným krytím) na strane kupujúceho, zodpovedá predávajúci iba za akékoľvek súvisiace ujmy kupujúceho, akými sú napríklad vyššia poistná čiastka alebo úrokové nevýhody až do doby úhrady vzniknutej škody poisťovňou.

8.3        Prípadná zodpovednosť predávajúceho za úmyselné zavinenie poškodenia zostáva z dôvodu prechodu záruky alebo prepravného rizika, ako aj v zmysle zákonných ustanovení o zodpovednosti za škodu, nedotknutá.

8.4        Osobná zodpovednosť zákonných zástupcov, poverených agentov a zamestnancov za straty, spôsobené miernou nedbanlivosťou je vylúčená. Obmedzenie rozsahu zodpovednosti, vzťahujúce sa na škody, spôsobené hrubou nedbanlivosťou platí takisto aj pre osoby, menované v predchádzajúcom odseku, s výnimkou právnych zástupcov a vedúcich zamestnancov.

8.5        Obmedzenia rozsahu zodpovednosti za škodu v tejto časti zmluvy neplatia v prípade poškodenia života alebo zdravia, alebo v prípade úmyselného konania.

9.          Platné právo a súdna príslušnosť

9.1        Na tieto VOP a akékoľvek právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa vzťahujú zákonné ustanovenia Spolkovej republiky Nemecko, s vylúčením všetkých medzinárodných a národných (zmluvných) právnych systémov, predovšetkým ustanovení Dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG). Predpoklady a následky, vyplývajúce z výhrady vlastníctva podľa článku 5 týchto VOP podliehajú naopak zákonným ustanoveniam v krajine alebo mieste skladovania predmetu, pretože nemecké právo, ako uplatniteľné právo, sa stáva neprijateľným alebo neplatným.

9.2        Výlučnou - teda medzinárodnou - súdnou príslušnosťou na riešenie akýchkoľvek sporov, vyplývajúcich priamo alebo nepriamo zo zmluvného vzťahu je registračný súd spoločnosti predávajúceho v Berlíne.     Predávajúci si však vyhradzuje právo, zahájiť voči kupujúcemu súdne konanie v mieste jeho všeobecnej súdnej príslušnosti.

 

POUČENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

 

Zákazník má právo vrátiť akýkoľvek tovar, zakúpený v našom internetovom obchode a obdržať vrátenie platby všetkých už uhradených platieb za jednotlivé položky objednávky.

 

Zákazník je o svojom úmysle odstúpiť od zmluvy v lehote do 14 dní od fyzického doručenia objednaného tovaru povinný informovať spoločnosť Ridex GmbH, pozri nižšie uvedené adresy a kontaktné údaje; takéto vyjadrenie musí obsahovať jednoznačné vyhlásenie o rozhodnutí odstúpiť od zmluvy.

 

Lehota na vrátenie tovarov, od kúpy ktorých zákazník odstúpil, predstavuje 14 dní, počínajúc dňom doručenia vyhlásenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

 

Náklady na prepravu a poštovné hradí zákazník.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy neplatí, ak bol vrátený tovar

 

poškodený

používaný alebo využívaný

vrátený iba čiastočne alebo bez pôvodného balenia a/alebo niektorej z jeho súčastí

UPLATNENIE PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy postupujte nasledovným spôsobom.

 

V lehote do 14 dní od doručenia objednaného tovaru informujte (Ridex GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Nemecko, Fax:_____, Email: _____) zaslaním výslovného vyhlásenia (napr. vo forme listu poštou, faxom alebo elektronicky ako emailovú správu) o rozhodnutí o odstúpení od zmluvy. Môžete pritom použiť vzorový formulár, čo však nie je podmienkou.

Objednaný tovar musí byť vrátený v kompletnom a pôvodnom obale na adresu v lehote do 14 dní po zaslaní vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.

 

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin [Nemecko]

 

Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy

 

(Zákazník v prípade odstúpenia od zmluvy vyplní tento formulár a zašle ho na našu adresu.)

 

– Adresát: Ridex GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Nemecko, Fax: ___, email: ____

– Týmto oznamujem, že ja/my (*) odstupujem/-e od mnou/nami (*) uzatvorenej kúpnej zmluvy o nákupe nasledovných položiek (*)/zmluvy o poskytnutí nasledovných služieb (*)

– objednané dňa (*)/doručené dňa (*)

– meno a priezvisko zákazníka/-ov

– adresa zákazníka/-ov

– podpis zákazníka/-ov (iba v prípade vyhlásenia v papierovej podobe)

– dátum

________

(*) Čo sa nehodí, škrtnite.